تا اتفاق تازه ..‌.

تا اتفاق تازه … تا اتفاق تــــــازه ،تا مــــــرزاین رهــــایی فاصله ای نمانده ،فاصـــــله ،خود ماییم در حسرت رسیدن،عمری به گریه طی شد خسته نشو ز پرواز ، پرنده شو، رهاییم از جاده هــــا نترسُ ،ازحسِ شک وتردید به آسِمون