تا اتفاق تازه …

تا اتفاق تازه …

تا اتفاق تــــــازه ،تا مــــــرزاین رهــــایی فاصله ای نمونده ،فاصـــــله ،خـــــود ماییم در حسرت رسیدن،عمری به گریه طی شد خسته نشو ز پرواز ، پرنده شو، رهـاییم *** از جاده هــــا نترسُ ،ازحسِ شک وتردید به آسِمون نگاه کن،بوسه بزن