هنوزم تو آرزوهــام، چشم به راه تو نشستم

تو تموم ســـــرنوشتم،دنبــــال اســــــم تو هستم

من هنوزتوشب شعرام،اشک ومهتاب وستارس

آسمون قلب من باش ،من هنـــوز عاشقت هستم

***

من تنهایی که عشــق و تو غبار جادّه دیدم

شـــعر مهربونی  رواز، زبون غصــــــه شنیدم

رفتم از کوچه تردید،تاببوسم قصرخورشید

امـــّا هیـــچ نام ونشونی،نه که دیدم نه شنیدم

***

من شدم یه جــــــای پایی توی خلوت شبونه

یه اســیری که گناهش ،عشق بودوباقی بهونه

دل به جرم سادگــــــیها،من به جرم عاشقیها

هر دو جون به لب رسیدیم،هردومون بی آشیونه

هنوزم تو آرزوهام
دسته بندی شده در: